Beskärning av träd

Trädbeskärning i Blekinge med omnejd

Trädbeskärning är en konst och en vetenskap men framförallt ett hantverk. Att utifrån dina önskemål och trädets förutsättningar kunna beskära träd effektivt med precision och känsla är vad vi är bäst på. Med vår kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi, kan vi skapa förutsättningar för god och problemfri tillväxt. Vi på THC Arborist har mångårig erfarenhet av trädbeskärning i Blekinge och närliggande områden.

Det kan finnas flera olika orsaker till att man beskär träd. Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att utföra beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra. Felaktig beskärning kan leda till att träd måste fällas i förtid och ersättas till höga kostnader.

Träd som finns på allmänna platser, trädgårdar och i parker, där människor vistas dagligen bör hållas i god kondition. Dessa bör regelbundet gås igenom av en arborist för att undvika att döda tunga grenar kan falla ner och orsaka skada. Man kanske har installerat solceller på taket och behöver fler soltimmar till dessa. Vårdträdet farfar planterade kanske har växt sig onödigt stort och behöver en översyn.

Uppbyggnadsbeskärning

Denna typen av beskärning görs på unga träd och buskar. Det görs för att få en fin struktur på trädet redan när det är ungt så det inte blir så stora sårytor och trädet kan lättare valla över och försluta såret så det bildas mindre röta. Genom att klippa bort vissa grenar så kan man anpassa trädet till sin växtplats då de inte har obegränsat med växtutrymme i stadsmiljö.

Ett träd kan också ha naturliga svagheter som åtgärdas med denna typen av beskärning. Beskärningen bör ske tidigast ett år efter plantering då det har hunnit etablera sig på sin växtplats, dvs utveckla tillräckligt med rötter och har ett bra näringsupptag.

Underhållsbeskärning

Detta skiljer sig om det är frukträd, prydnadsträd eller buskar. På större träd så eftersträvar man att ta bort:

 • Grenar som växer rakt upp i krona.
 • Parallella grenar som sitter för tätt.
 • Grenar som hänger för lågt.
 • Rotskott
 • Stamskott (vattenskott).
 • För täta grenpartier.
 • Grenar som växer in i kronan.
 • En gren som skaver mot en annan. Max såryta på fullvuxna träd vid beskärning är grenar upp till 10cm, men är också i förhållande till angränsande gren/stam. 

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att döda grenar över 2 cm i diameter avlägsnas. Dessa beskärningar utförs oftast i trafikerade områden, t.ex. vid gångbanor, lekplatser, vägar, motionsslingor, där människor befinner sig. 

Frihöjdsbeskärning

Trädets krona höjs genom att beskära in de lägre grenarna. Detta görs för att släppa in mer ljus eller höja trädkronan över gångbanor och vägar. Ibland måste det göras intill vägar så att lastbilar och andra större fordon ska komma förbi utan att skada värdefull utrustning på taket. Detta kan också användas för att förbättra utsikten eller släppa in mer ljus i trädgården.

Den fria höjden som krävs av staten är:

 • Över gångbana: minst 2,6 m.
 • Över cykelväg: minst 3,2 m
 • Över körbana: minst 4,7 m

Vad säger lagen? ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.” PBL 3 kap 17§ 

Kronurglesning

Kronurglesning används för att förminska vindfång på träd med tätt växande krona. En tätt växande krona kan orsaka stambrott, grenbrott eller rotvält vid extrema väderförhållanden. Metoden kan också användas vid behov av mer ljusinsläpp i trädkronan eller trädgården. Dock så är detta en ganska kortsiktig lösning då trädet kommer vilja kompensera för sin förlorade lövmassa och täpper igen hålen på några år. 

kronurglesning och kronreducering
Kronurglesning och kronreducering

Reducering

Reducering innebär att grenar kortas in från exempelvis tak, fasad, ledning, vägskylt eller belysning. 

Fullkronsreducering före bild
Fullkronsreducering före
Fullkronsreducering i Blekinge efter bild
Fullkronsreducering efter

Avlastningsbeskärning

Denna beskärning kan göras på olika sätt men i huvudsak innebär den att man tar bort vikt från grenen på grund av en t.ex. dålig infästning. Hur man tar bort vikten beror på hur grenens/stammens förgreningar tillåter till en beskärning som inte får grenen till att torka in.

Beroende på trädslag och årstid så kan träden reagera kraftigt med vattenskott vid denna typ av beskärning. Då behövs ofta en ytterligare beskärning något år senare då vattenskotten ökar vikten igen på grenen och originalproblemet återuppstår. 

Hamling

Att hamla (eller klappa träd) har en gammal funktion. När man började vinterstalla boskapsdjur så behövdes mycket mer foder och löven från de hamlade träden kompletterade det näringsfattiga höet. 

Alla trädslag kan hamlas med olika framgång. Vissa trädsorter är mycket lättare att jobba med. Generellt kan man säga att lind är det tåligaste trädet och asp det känsligaste. Däremellan finns i en ungefärlig fallande skala; alm, ask, klibbal, sälg, oxel, bok, lönn, gråal, ek, björk och rönn. 

Hamling av lönn

Exempelvis är lönn mycket tålig att hamla när den är ung, eller om grentjockleken inte är större än några cm vid beskärningsstället. Däremot är de mycket känsliga för restaureringshamling när grenarna hunnit bli grövre. Man ser allt för ofta lönnar i trädgårdar där ägarna försökt hamla träden genom att kapa ner grenarna nära huvudstammen, så att kapsnitten är 20 cm eller större, och sådana träd dör oftast snart därefter. 

Regelbunden hamling förlänger trädets livslängd

Hamling bör ske regelbundet med ca 3-6 års mellanrum beroende på trädslag och hur snabbt det växer. Det är bra att göra det oftare och undvika för stora snitt vid hamlingsknutarna så att trädet kan försvara sig mot röta. Utförs hamlingen med för långa tidsintervall så finns det en risk att trädets livslängd förminskas istället för att förlängas.

Hamling i Blekinge, Karlskrona
Hamling

Fruktträdsbeskärning

Huvudsakligen bör man dela in fruktträd i två kategorier. En där man fokuserar på att få frukt och en där man vill ha ett träd som pryder trädgården. Detta bör bestämmas redan när trädet planteras för att det blir aldrig bra att ändra tankesätt på hur beskärningen utförs på ett äldre träd.

Beskärning av träd som ska producera frukt

Ska trädet producera frukt så bör det beskäras på ett sådant sätt att det går att skörda frukten på ett enkelt sätt. Grenar riktas genom beskärning så de har gott om utrymme kring sig. 

Det finns olika metoder att få till detta på ett bra sätt. Antingen så får trädet stå fritt och det hålls ganska lågt och brett, eller så binds grenarna upp och det blir ett så kallat spaljeträd. Då binds grenarna upp längs med stålvajrar, brädor eller metallrör beroende på hur det sitter. 

Här finns det inga gränser på hur formen på trädet kan bli och det går att göra låga träd som avskiljer trädgården på olika sätt eller så går det att fästa upp mot en vägg. Såhär tar trädet ingen större plats, väggen tar väldigt lite skada av trädet, det kan bli en estetiskt vacker grön vägg och det blir väldigt enkelt att skörda frukten. 

Nackdelen med spaljerade träd är att det kräver väldigt mycket underhåll då tillväxten måste skötas hela tiden. 

Beskärning av prydnadsträd

Är syftet med trädet att ha det primärt som prydnad så sköts det som vilket mindre träd som helst. Till en början uppbyggnadsbeskärs trädet som med tiden övergår till en regelbunden underhållsbeskärning. 

fruktträdsbeskärning i Blekinge
Beskärning av fruktträd i Blekinge, Karlskrona

Begränsa beskärningen

Som med alla andra träd är det viktigt att begränsa beskärningen och inte ta för hårt. Det är bättre att beskära varsamt och anpassa beskärningen till trädets form. På så sätt behålls ett friskt och vackert träd. Fördelen med detta är att trädet får grenvinklar som klarar större belastningar vilket förhindrar fläkningar. 

Träd som beskärs för hårt skjuter väldigt mycket vattenskott vilket ger en negativ effekt på fruktsättningen. Lövmassan i trädet förser trädet och rötterna med energi medan rötterna förser trädet med näring. Dessa två behöver vara i balans och tas en hel del lövmassa bort genom att beskära hårt (spelar ingen roll om det är på vintern) så försöker trädet återupprätta balansen genom att skjuta skott så att rötterna inte dör då trädet fortfarande behöver samma mängd energi för att överleva. 

Den lagrade energin som kunde ha gått till att skapa frukt används nu till att skjuta skott istället och resultatet blir färre antal frukter som inte smakar så mycket. 

Har trädet redan massor med vattenskott så gäller det att vara varsam och inte ta bort för mycket på en gång så att trädet inte svarar med att skjuta nya skott nästa år. Antalet skott reduceras samt en del kortas in. Detta får upprepas under 3-5 år för att bromsa tillväxten.

Behöver du hjälp med att beskära träd i Blekinge?

Vi är även verksamma i södra Småland och Gotland. Du kan ringa oss eller kontakta oss med formuläret för en kostnadsfri offert.